Handelsbetingelser

Handelsbetingelser
§ 1 Omfang
Nærværende købsbetingelser er gældende for køb af de på hjemmesiden angivne produkter. Betingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem SÆLGER og køber, medmindre andet følger nedenfor.

SÆLGER er Everlux IVS, CVR-nr. 35642773, Præstevangen 13, 8382 Hinnerup.

§ 2 Aftaleindgåelser
Køber skal ved hvert køb acceptere købsbetingelserne. Køber opfordres til at læse betingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som vilkårene giver. Køber får en kopi af vilkårene sammen med en bekræftelse af bestillingen pr. e-mail.
Købsaftaler med børn og unge under 18 år kan kun indgås af forældre eller andre, der lovligt kan handle på vegne af barnet eller den unge.
SÆLGER forbeholder sig ret til at annullere købers ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer.
SÆLGER tager forbehold for tastefejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer, udsolgte / udgåede varer og leveringssvigt fra vores leverandører.

§ 3 Betalingsbetingelser og gebyrer
Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af de anførte betalingsmetoder. Betaling via kreditkort er underlagt kortudsteders betingelser for anvendelse. Når køber bestiller med kreditkort ”reserveres” beløbet på købers konto. Når leverandøren efterfølgende har afsendt de bestilte produkter, gør SÆLGER betalingspåkrav til kortudsteder. Det betyder, at køber ikke længere kan disponere over det reserverede beløb, efter bestillingen er godkendt. Det reserverede beløb hæves dog først på kontoen, når kortudsteder modtager betalingskravet fra betalingsmodtageren. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, køber har godkendt ved købet.

§ 4 Levering og risiko
Levering sker til adressen angivet i købsaftalen. Som udgangspunkt sender SÆLGER varerne samme dag, hvis ordren er afgivet inden for normal arbejdstid. Dog har enkelte varer længere leveringstid, hvilket vil være anført på varen. Bestilte varer sendes om muligt samlet. SÆLGER tager forbehold for udsolgte varer.
SÆLGER estimerer normalt en leveringstid på max fem hverdage med forbehold for eksterne forhold, der ligger udenfor SÆLGER’s indflydelse. Køber vil blive kontaktet pr. e-mail eller telefon, hvis dette bliver aktuelt. Leverer SÆLGER ikke den dato, som på forhånd er oplyst til kunden, er kunden ikke berettiget til at kræve kompensation herfor.
Såfremt varen leveres med GLS, leverer SÆLGER i hele Danmark.
Ved levering af produkter skal køber straks undersøge disse og ved fejl eller mangler reklamere til SÆLGER umiddelbar efter.
Modsætter køber sig levering, eks. ved ikke at møde op, er SÆLGER berettiget til at kræve erstatning jf. dansk rets almindelige regler.
Efter levering påhviler ansvar og risiko for produkter alene køber.

§ 5 Købers ansvar
Udover købers betalingsforpligtelser har køber følgende ansvar:
A. Underretning
Køber skal meddele SÆLGER om eventuelle mangler ved produkter umiddelbart efter manglerne er/burde være opdaget af køber.

I tilfælde af ituslåede varer under levering skal køber for at kunne ombytte varen uden beregning, kunne fremsende fotos af både produktet og emballagen på samme fotos, herunder således at man kan se den påsatte label på pakken.

§ 6 Sælgers ansvar
I en række tilfælde har man som forbruger ikke fortrydelsesret på nettet. Det gælder bl.a. for: Køb af levnedsmidler og varer til husholdningens forbrug.

SÆLGER er ikke forpligtet til at håndtere produkter, herunder yde service, udbedring, reparation eller afhentning udenfor SÆLGER´s forretningsområde. Køber betaler for transport af produkter udenfor forretningsområdet og til SÆLGER.

A. Udbedring
SÆLGER er forpligtet til at udføre udbedring, hvis der er tale om en oprindelig mangel ved produktet, som medfører, at produktet på tidspunktet for levering ikke var funktionsdygtigt eller intakt.
Reklamation skal ske senest 2 år fra leveringsdagen eller indenfor produktets garantiperiode for at forpligte SÆLGER til at foretage udbedring. Reklamation skal ske inden for rimelig tid efter, at manglen er konstateret. Reklamation indenfor 2 måneder anses som værende rettidig.
Udbedring af forhold som skyldes købers behandling, herunder skødesløshed eller fejlagtig behandling, hærværk, naturskade, netværksfejl, batterier eller andet forbrugsmateriale, er ikke omfattet af SÆLGER´ forpligtelse til udbedring.
SÆLGER forbeholder sig retten til, til enhver tid, at søge udbedring før en eventuel ombytning. SÆLGER kan ombytte produkter med tilsvarende produkter efter SÆLGER’s vurdering.
B. Følgeskader
SÆLGER kan på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader, som følger af at produkter, tilbehørsdele m.v. ikke fungerer som forudsat, evt. på grund af tabt arbejdsfortjeneste m.m.
C. Produktansvar
SÆLGER´ ansvar for skade på køber, dennes nærmeste, gods, forretningsforbindelser m.v. begrænses til forhold, der skyldes grov uagtsomhed fra SÆLGER´ side, samt ansvar fastsat i almindelige, ufravigelige erstatningsregler. Indirekte tab og følgeskader dækkes ikke af SÆLGER.
I fald at skade påføres tredjepart, skal køber straks underrette SÆLGER, og medvirke til sagens opklaring, herunder skal SÆLGER have ret til at besigtige skaden.

§ 7 Fortrydelsesret – B2C (forbrugere)
Købere, som er forbrugere, kan fortryde denne købsaftale jf. § 18, stk. 1 i forbrugeraftaleloven.
Fortrydelsesfristen er 14 kalenderdage, og fristen begynder at løbe fra leveringsdagen.
Ønsker køber at fortryde skal dette meddeles SÆLGER skriftligt inden fristens udløb, og produkterne skal tilbageleveres til SÆLGER senest 30 dage efter meddelelse om fortrydelse er afgivet. Produkterne skal tilbageleveres i samme stand som køber har modtaget dem. Tilbagelevering sker for købers regning og risiko. Når KØBER har dokumenteret, at varen er sendt retur, refunderer SÆLGER hele købesummen inklusiv evt. betalt fragt. Hvis varen er taget i brug (dvs. brudt forsegling), kan SÆLGER fradrage værdiforringelsen som følge af KØBERs brug, inden købesummen refunderes til KØBER.

§ 8 Persondatapolitik og videregivelse af personoplysninger
SÆLGER behandler oplysninger om køber med det formål at tilbyde produkter indenfor salg af brugsgenstande, delikatesser og gaver. Behandlingen består af kundeadministration og markedsføring.
Første gang, der købes en vare hos SÆLGER, bliver køber registreret som kunde. De personlige oplysninger, der registreres, er: navn, adresse, telefonnummer og e-mail. SÆLGER registrerer desuden alternativ leveringsadresse, hvis køber indtaster en sådan i forbindelse med købet
Oplysningerne opbevares minimum fem år, idet bogføringsloven stiller krav om opbevaring af regnskabsmateriale i fem år. Oplysningerne hverken opbevares eller transmitteres krypteret.
Den dataansvarlige er Søren Vasegaard Andreasen.
Bliver SÆLGER opmærksom på, at oplysninger om køber er forkerte eller vildledende, er SÆLGER berettiget til at rette eller slette oplysningerne, således at behandlingen kan ske på et rigtigt grundlag.
Det er frivilligt om køber vil give SÆLGER de ønskede oplysninger, men SÆLGER er i så fald berettiget til at afvise betjening af køber.
Køber kan til enhver tid få udskrift af de hos SÆLGER registrerede persondataoplysninger på køber.
Køber kan klage over SÆLGER´ behandling af oplysninger om køber til SÆLGER og til Datatilsynet.

§ 9 Markedsføring
Køber modtager kun nyhedsbreve pr. e-mail, når køber har afkrydset feltet “ja tak” under et køb på vej mod kassen eller udfyldt en tilmeldingsformular.
Ved ovennævnte situation kan køber frabede sig at modtage flere henvendelser ved at kontakte SÆLGER eller ved at afmelde henvendelser via linket i mailen.

§ 10 Klageadgang
Køber har mulighed for at få behandlet en klage (ved skriftlig henvendelse) til SÆLGER og Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.
Forbrugerombudsmanden, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, fører tilsyn med SÆLGERs virksomhed, som hovedsageligt består i salg af produkter.
Retsforholdet afgøres efter dansk ret.3